Terms and Conditions

Dutch English

General

These conditions are based on the Ministerial Decision of 19 March 2020 (including the amendments made on 7 April 2020). The Ministerial Decision lays down rules regarding refunds and vouchers for events that have been rescheduled or cancelled due to the measures taken against the spread of the Coronavirus. This agreement can be found here: Ministerial Decision of 19 March 2020.

These terms and conditions apply exclusively to the sale of tickets that provide access to the event Kollektiv at Kompass / DVS1 & Freddy K - all night long from Kollektiv Techno to the holder of (a) ticket(s) (hereinafter: “Customer”). Any “Add-ons”, such as tokens and merchandise, are not covered by these terms and conditions. For these Add-ons, the original terms and conditions of sale apply in full.

The choice made by the Customer is binding and applies to all tickets of the original order. The Customer’s choice replaces c.q. modifies the existing agreement between Kollektiv Techno and the Customer.

Article 1: in case the Customer chooses to make a full donation

In case an event of Kollektiv Techno could not take place due to the Corona-crisis, the Customer may choose to convert the paid ticket fees for admission to the event in question of Kollektiv Techno into a gift to Kollektiv Techno.

The existing agreement between Kollektiv Techno and the Customer regarding the original order will be dissolved by this choice. The Customer agrees that his/her original order will be cancelled and that his/her right of access to the event in question will thereby lapse. The Customer also agrees that the refund amount to which the Customer is originally entitled as a result of the cancellation of its original order, will be converted into a gift to Kollektiv Techno. As a result, there are no further (mutual) obligations between Kollektiv Techno and the Customer.

Article 2: in case the Customer chooses to get a refund

In case an event that could not take place due to the Corona-crisis is cancelled (i.e. cannot be rescheduled within two years of the original date and an activity with the same essential characteristics can also not be organised during this period), the Customer may choose for a refund. In case an event that could not take place due to the Corona-crisis is rescheduled within two years of the original date or an activity with the same characteristics is organised during this period, and the Customer provides evidence to Kollektiv Techno that he/she is unable to attend the event/activity on the new date, the Customer may choose for a refund.

The existing agreement between Kollektiv Techno and the Customer regarding the original order will thus be dissolved. The Customer agrees that his/her original order will be cancelled and that his/her right to access to the event in question will thereby lapse. In return, the Customer is entitled to a refund by Kollektiv Techno of the full value of the amount paid for the original entrance ticket.

The refund of the amount paid for the original ticket will be made using the same payment method as the original purchase. If the event has been cancelled, the refund will take place no later than three months after the date on which the Ministerial Decision expires.

If a partial donation is chosen by the Customer, the refund amount will be reduced by the amount resulting from the donated percentage of the original refund amount as indicated by the Customer. For example: in case of a 50% donation on the original refund amount of EUR 100, EUR 50 will be refunded to the Customer.

***

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op het Ministerieel Besluit van 19 maart 2020 (inclusief de wijzigingen die werden doorgevoerd op 7 april 2020). Het Ministerieel Besluit geeft regels omtrent restituties en vouchers voor evenementen die zijn verplaatst, dan wel zijn afgelast, als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus. Het Ministerieel Besluit is hier terug te lezen: Ministerieel Besluit van 19 maart 2020.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op tickets die toegang bieden tot het evenement Kollektiv at Kompass / DVS1 & Freddy K - all night long van Kollektiv Techno aan de houder van (een) ticket(s) (hierna: “Klant”). Eventueel aangeschafte nevenproducten, zoals drankbonnen en merchandise vallen niet onder deze voorwaarden. Voor deze nevenproducten zijn de originele voorwaarden van verkoop onverkort van kracht. De gemaakte keuze door de Klant is bindend en van toepassing op alle tickets van de originele bestelling. De keuze van de Klant vervangt c.q. wijzigt de bestaande overeenkomst tussen Kollektiv Techno en de Klant.

Artikel 1: indien de Klant voor een volledige donatie kiest

Indien een evenement van Kollektiv Techno niet plaats kon vinden omwille van de Coronacrisis, kan de Klant kiezen om de betaalde ticketgelden voor de toegang tot het desbetreffende evenement van Kollektiv Techno om te zetten naar een schenking aan Kollektiv Techno.

De bestaande overeenkomst tussen Kollektiv Techno en de Klant betreffende de originele bestelling, wordt door deze keuze ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele bestelling geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende evenement vervalt. Ook gaat de Klant ermee akkoord dat het terugbetalingsbedrag waar de Klant door de annulering van zijn originele bestelling oorspronkelijk recht op heeft, wordt omgezet in een schenking aan Kollektiv Techno. Hierdoor bestaan er geen verdere (wederzijdse) verplichtingen meer tussen Kollektiv Techno en de Klant.

Artikel 2: indien de Klant voor een terugbetaling kiest

Indien een evenement dat niet plaats kon vinden omwille van de Coronacrisis wordt geannuleerd (dat wil zeggen niet kan worden verplaatst binnen twee jaar na de oorspronkelijke datum en een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken in deze periode ook niet kan worden georganiseerd), kan de Klant kiezen voor een refund (terugbetaling). Indien een evenement dat niet plaats kon vinden omwille van de Coronacrisis binnen twee jaar na de oorspronkelijke datum wordt verplaatst of een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken in deze periode wordt georganiseerd, en de Klant bewijs levert aan Kollektiv Techno dat hij/zij verhinderd is om het evenement/de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum, kan de Klant in dat geval ook kiezen voor een refund (terugbetaling).

De bestaande overeenkomst tussen Kollektiv Techno en de Klant betreffende de originele bestelling, wordt daarmee ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele bestelling geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende evenement vervalt. Daartegenover staat dat de Klant recht heeft op terugbetaling door Kollektiv Techno van de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald.

De terugbetaling van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald, zal plaatsvinden via dezelfde betaalwijze als waarmee de originele aankoop is gedaan. Indien het evenement is geannuleerd, vindt de terugbetaling uiterlijk drie maanden na de buitenwerkingtreding van het Ministerieel Besluit plaats.


Back to home